начало

За да бъде адекватен Националният отговор по въпросите на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, в състава на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (СПИ) са включени представители на различни сектори: правителствен, академичен, представители на Държавни агенции, неправителствения сектор, работещи в сферата на превенция на СПИН и туберкулоза; представители на международни агенции; и представители на хората, засегнати от заболяванията, с цел публично-частно партньорство в управлението на националните програми по заболяванията.

Съвета има балансирано представителство на половете и гарантира представителство на засегнатите по отношение на ХИВ/СПИН и туберкулоза групи.

Националният съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ има следните ръководни длъжности: председател, двама заместник-председатели и секретар.

Председателят на съвета е заместник-министър председател на Република България, назначаван от Министър-председателя на Република България.

Първи заместник-председател на Съвета по право е Министърът на здравеопазването.

Вторият заместник-председател се излъчва с мнозинство от членовете на Съвета, с мандат от две години

Оперативната координация на работата на съвета се осъществява от Cекретар, който е длъжностно лице в Министерството на здравеопазването.

Съветът се състои от членове по право, избираеми членове и наблюдатели.

Членове по право, заместници на еднолични органи на изпълнителната власт са:
- Заместник-министрите на отбраната, на вътрешните работи, на външните работи, на културата, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на финансите; на младежта и спорта и на правосъдието;
- Заместник-председателите на Държавната агенция за закрила на детето и Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет.

Членове по право според заеманата длъжност са:
- Двама представители от административната структура в Министерство на здравеопазването, която експертно и технически подпомага съвета;
- Председателят и заместник-председателят на Експертния съвет по ХИВ и СПИ към Министерство на здравеопазването;
- Председателят и заместник-председателят на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към Министерство на здравеопазването.

Членове по право според заеманата длъжност от неправителствени организации и международни организации, осъществяващи подкрепа в превенцията на ХИВ и туберкулоза са:
- председателят на Коалиция АНТИСПИН;
- председателят на Националното сдружението на общините в Република България;
- председателят на Българския червен кръст;
- представителят на УНИЦЕФ за България;
- представителят на Световната здравна организация за България;
- представителят на Върховния комисариат за бежанците към ООН за България;
- представителят на Международната организация по миграция за България.

Избираеми членове с мандат от две години са:
- шестима представители от неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които осъществяват непрекъсната общественополезна дейност през последните пет години в областта на превенцията на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ сред основните уязвими групи, включени в Националните програми за превенция и контрол на ХИВ и СПИ, както и за туберкулоза;
- двама представители, определени от организации на хората, живеещи с ХИВ/СПИН и на хората, засегнати от туберкулоза.

Избираемите членове се избират с публична процедура, утвърдена от председателя на съвета. В процедурата се упоменават критериите за номиниране и срока за провеждането й.

Със статут на наблюдатели в съвета участват представители на:
- международна донорска организация;
- неправителствени организации, представляващи лицата от основните уязвими групи в страната по отношение на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ;
- неправителствени организации, предоставящи здравни и социални услуги на лица от основните уязвими групи.
Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на съвета.

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести