начало

Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (СПИ) отразява националната ангажираност на Република България по отношение на социално-значимите заболявания ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

Съветът е консултативен орган на Министерски съвет за координация на дейностите на държавните органи в сътрудничество с местното самоуправление и неправителствените организации при определяне и провеждане на държавни политики в областта на социално-значимите заболявания СПИН, туберкулоза и СПИ.

Осигурява партньорство на всички заинтересовани страни по отношение на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, включително и на хора живеещи с ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции и/или техни представители.

Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ цели премахване на дискриминацията и стигматизирането на засегнатите от заболяванията лица, особено на представителите от най-уязвимите групи.

Координира националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ в България. При изпълнението на тази задача, съветът е правоприемник на дейността, правата и задълженията на Националния комитет по профилактика на СПИН и сексуално предавани болести, който беше създаден с ПМС 61/26.03.1996 г.,

Разработва и предлага на Министерския съвет национална политика за превенция и ограничаване разпространението на СПИН, туберкулоза и СПИ;
Предлага на Министерския съвет национална програма за превенция и контрол на СПИН и СПИ и национална програма за превенция и контрол на туберкулозата;

Предлага на Министерския съвет становища по разработени от международни организации проекти на декларации, конвенции, споразумения и други документи за превенция и ограничаване на СПИН, СПИ и туберкулоза;
Координира дейностите на държавните органи за предотвратяване на разпространението на СПИН, туберкулоза и СПИ;

Анализира данните за разпространението на СПИН, СПИ, туберкулоза, като информира Министерския съвет и обществеността за съществуващите тенденции и предлага мерки за намаляване на заболяемостта, с оглед недопускане на негативни последици за здравето на нацията;

Осъществява връзка и подпомага дейностите на неправителствените организации за превенция на СПИН, СПИ, туберкулоза;

Подпомага изграждането на капацитет за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ на регионално ниво

Взима решения за подготовка и кандидатстване с проектни предложения по международни програми, включително при изготвянето на искания за продължаване на финансиране към донори и по избора на главен получател, чрез публично обявени процедури и управление на конфликта на интереси.

Съветът документира усилия за ангажиране на представители на уязвимите групи при разработването на концептуални предложения, искания за продължаване на финансирането и избор на Главен получател.

Осъществява контрол и осигурява наблюдение над изпълнението на междуродни програми, които са част от националния отговор по проблемите на СПИН, туберкулоза и СПИ и се финансират от външни донори като Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария;

Осъществява контрол и осигурява наблюдение върху процеса на договаряне и подписване на Споразумения за безвъзмездна финансова помощ, като гарантира резултати в съответствие с оригинално представените концептуални предложения.

Извършва текуща оценка на Главния получател на средства от безвъзмездна финансова помощ.

Съветът осъществява дейността си въз основа на годишна програма

Дейностите извършвани от съвета и решенията му са публични и прозрачни.

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести