начало

Създаване

Националният комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести /ППБ/ е създаден с ПМС № 61/ 26.03.1996 г. и Решение № 256/30.12.1999 г. на Министерски съвет. Националният комитет по профилактика на СПИН и ППБ представлява орган за координация на дейностите на държавните органи по ограничаване разпространението на СПИН и ППБ и намаляване на здравните, демографските и социално-икономическите последици за личността, семейството и обществото.

Комитетът е колегиален орган, който се състои от председател, заместник-председател, членове и секретар. Оперативната координация на работата на комитета се осъществява от главен секретар, който е длъжностно лице в Министерство на здравеопазването. Д-р Тонка Върлева – Национален координатор по СПИН и ППБ е определена за главен секретар на Националния комитет.

Към Националния комитет са създадени 2 експертни комисии – Експертна комисия по профилактика и лечение на СПИН и ППБ, както и Експертна комисия по първична профилактика на СПИН и ППБ и сътрудничество с неправителствени организации.

През 2001 г. Министерският съвет прие Национална стратегия и Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ за периода 2001-2007 г. , която е актуализирана за периода 2008-2015 година.

През 2002 г. Националния комитет за профилактика на СПИН и ППБ е разширен, за да отговаря на критериите за допустимост до финансиране на Глобалния фонд, чрез включването на представители на неправителствени организации, работещи с уязвимите групи по отношение на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (СПИ). Той работи под работното название “Национален координационен комитет” (НКК) от английски език – Country Coordinating Mechanism (CCM), провеждайки редовни заседания четири пъти годишно. Този комитет отправя предложение за финансиране към Глобалния фонд, което е прието и поставя основите на сегашната програма BUL-202-G01-H „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (2004- юни 2017). През 2006 г. Комитетът успешно кандидатства и за финансиране на дейности по туберкулоза в България, като е одобрено финансиране за две програми по туберкулоза в страната – Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ (2008-2012 г.) и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” (2010-2015.

В отговор на най-актуалните изисквания на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за допустимост до финансиране с ПМС № 250/15.8.2014, обн. ДВ бр. 70 от 22.08.2014 г., Министерски съвет преобразува Националния комитет за профилактика на СПИН ППБ в Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (СПИ). Съставът на НКК е разширен, като в него се включват представители от Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето и Държавната агенция за бежанците. Като избираеми членове се включват и представители на неправителствени организации и международни организации, които изпълняват дейности сред най-уязвимите групи. Критериите, чието изпълнение е задължително за кандидатстване за финансиране от Фонда от януари 2015 г., са свързани с включването в състава на координиращия съвет на максимално широк кръг от институции, организации и лица, ангажирани с проблемите на ХИВ/СПИН, туберкулозата и сексуално предаваните инфекции. През 2015 г. Националния съвет успешно кандидатства за финансиране на дейности по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ (октомври 2015 - октомври 2018).

С Постановление 120 от 12 май 2016 г. правителството прие промени в редът за функциониране на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. За председател на Националния съвет е определен министърът на здравеопазването. Заместник-председателите се излъчват с мнозинство от членовете на съвета като единият от тях ще е представител на членовете по право (заместник-министри и заместник-председатели на ДАЗД и ДАБ), а другият ще представлява експертните съвети, неправителствените и международните организации, осъществяващи подкрепа в превенцията на ХИВ и туберкулоза, и избираемите членове от неправителствения сектор.

С Решение № 162 от 23 март 2017 г. на Министерския съвет е приета Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.

С Решение № 163 от 23 март 2017 г. на Министерския съвет е приета Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г.

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести