начало

Националният комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести към Министерски съвет е създаден с Постановление на Министерски съвет № 61/26.03.1996 г., като орган за координация на дейностите на държавните органи по ограничаване разпространението на СПИН и полово предаваните болести (ППБ) в България и намаляване на здравните, демографските и социално-икономическите последици за личността, семейството и обществото.

С Постановление на Министерски съвет № 250/25.08.2014 г. Националният комитет е преобразуван в Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, в отговор на актуалните изисквания на един от най-големите донори в света – Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, предоставящ на страната ни безвъзмездна помощ от 2004 г. по програми „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“. Критериите, чието изпълнение е задължително за кандидатстване за финансиране от Фонда от януари 2015 г., са свързани с включването в състава на координиращия съвет на максимално широк кръг от институции, организации и лица, ангажирани с проблемите на ХИВ/СПИН, туберкулозата и сексуално предаваните инфекции.

Националния съвет е консултативен орган на Министерски съвет за координация на дейностите на държавните органи в сътрудничество с местното самоуправление и неправителствените организации при определяне и провеждане на държавни политики в областта на социално-значимите заболявания СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (СПИ).

През последните 10 години, след спазване на всички процедури по кандидатстване и оценки на капацитета за изпълнение, Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария подписа с Министерство на здравеопазването на Р България общо 8 Споразумения за предоставяне на безвъзмездна помощ по програми за превенция на СПИН и туберкулоза, които се ратифицират със закон от Народното събрание.

Председател на Националния комитет е ПРОФ. ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ - министър определен от Министър-председателя на Република България, заместник-председател е министърът на здравеопазването - Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ. Членове са заместник-министри от 10 министерства, представители на Държавни агенции, неправителствения сектор, работещи в сферата на превенция на СПИН и туберкулоза; представители на международни агенции; и представители на хората, засегнати от заболяванията.

Съгласно Правилника за дейността на Комитета, с Решение на Министерски съвет № 58/09.02.2001 г., бе утвърдена Национална стратегия и Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ 2001-2007.

Новата Национална програма за превенция и контрол на СПИН и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България за периода 2008-2015 г. е приета с протоколно решение на Министерски съвет № 49/18.12.2008 г. Тя надгражда резултатите, постигнати при изпълнението на Националната стратегия и Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и полово предавани болести 2001-2007 г. и при изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в периода 2004-2008 г.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ще продължи да бъде неразделна част от изпълнението на Националната програма и ще се реализира с подкрепата на Глобалния фонд в периода 2009-2014 година.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести