КОНТАКТИ

Д-р Тонка Върлева
Главен секретар на Националния комитет по профилактика и контрол на СПИН и ППБ
Министерство на здравеопазването

бул. Янко Сакъзов № 26
тел.: 02 946 14 82
поща: directorate.msdfp@mh.government.bg